Ett bolag ålades att betala skadestånd för förhandlingsvägran (2008 nr 19)

Ett fackförbund (Hotell och Restaurang Facket) begärde förhandling ett visst datum med en oorganiserad arbetsgivare i syfte att träffa kollektivavtal med denne. Bolaget svarade med ett brev i vilket bolagets representant uppgav sig vilja ha information om varför bolaget skulle träffa kollektivavtal. Någon företrädare för bolaget infann sig inte till förhandlingen.

Förbundet krävde skadestånd för förhandlingsvägran. Enligt bolaget borde brevet till förbundet ha föranlett förbundet att kontakta bolaget. Bolaget hade inte vägrat att förhandla. Förbundets talan borde avvisas eftersom frågan om förhandlingsvägran inte varit föremål för tvisteförhandling.

Arbetsdomstolen konstaterade att någon skyldighet att tvisteförhandla enligt 4 kap. 7 § arbetstvistlagen inte föreligger när tvisten handlar om förhandlingsvägran.

Domstolen konstaterade vidare att det brev som bolagets representant skickade till förbundet inte innehöll någon uppgift om att bolaget var förhindrat att inställa sig till förhandling det föreslagna datumet och det innehöll heller inget förslag på annat datum. Brevet hade inte sådant innehåll att det hade ålegat förbundet att kontakta bolaget.

Bolaget hade gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran och ålades att betala 20 000 kronor i allmänt skadestånd till förbundet.