Ettårsregeln (2008 nr 61)

Ettårsregeln innebär inte skyldighet för en förvärvande arbetsgivare att tillämpa de förmånligare villkoren enligt sitt kollektivavtal på övertagen personal i stället för de sämre lönevillkoren enligt överlåtarens kollektivavtal.

Ett bolag (A) övertog cateringverksamhet från bolag B. Det var ostridigt i målet att det var fråga om en övergång av verksamhet enligt 6 b § anställningsskyddslagen. 75 anställda följde med över till A. För A gällde ett kollektivavtal för cateringverksamhet och B var bundet av ett kollektivavtal för restaurangverksamhet. Ett arbetstagarförbund var avtalspart i båda avtalen.

Under ett år efter övergången tillämpade A i enlighet med 28 § tredje stycket medbestämmandelagen (den s k ettårsregeln) lönevillkoren i B:s kollektivavtal på den övertagna personalen. Detta innebar att dessa anställda erhöll lägre lön än om A i stället hade tillämpat sitt cateringavtal på dem. Tvisten gällde frågan om A brutit mot cateringavtalet genom att inte tillämpa detta avtals lönevillkor på den övertagna personalen under året.

Förbundet menade att ettårsregeln innebär att anställningsvillkoren i överlåtarens kollektivavtal ska tillämpas endast i den mån dessa är förmånligare för den övertagna personalen än motsvarande villkor i förvärvarens kollektivavtal.

Arbetsdomstolen förklarade att förbundets uppfattning saknade stöd i ordalydelsen i 28 § tredje stycket medbestämmandelagen. Enligt domstolen fanns det heller ingenting i förarbetena till 28 § medbestämmandelagen eller i EG-rätten som gav stöd åt förbundets uppfattning.

Förbundets talan om skadestånd för kollektivavtalsbrott avslogs.