Förbund och avdelning var ansvariga för en olovlig konflikt mot ett familjeföretag (2008 nr 5)

Ett fackförbund verkställde en strejk och blockad mot ett bolag sedan detta vägra att teckna kollektivavtal. Tvisten gällde om företaget var ett sådant familjeföretag som enligt 41 b § medbestämmandelagen inte får utsättas för stridsåtgärder.

Det var ostridigt att bolaget, om man enbart såg till ägarförhållandena, var ett familjeföretag i medbestämmandelagens mening. Frågan var därför om det vid varseltidpunkten hade funnits även utomstående anställda i bolaget. Bevisbördan i denna fråga åvilade den fackliga sidan, som således hade att styrka att så varit fallet.

Arbetsdomstolen fann att arbetstagarsidan inte hade lyckats styrka att det hade
funnits utomstående anställda. Stridsåtgärden var således olovlig.

Frågan återstod om avdelningen hade haft något ansvar. Domstolen konstaterade att avdelningen hade initierat händelseförloppet genom att begära förhandling med bolaget i syfte att teckna kollektivavtal. Avdelningen hade överlämnat till förbundet att besluta om åtgärder och också aktivt medverkat i konflikten genom att tillhandahålla blockadvakter. Mot denna bakgrund var även avdelningen ansvarig för den olovliga konflikten.

Förbundet och avdelningen ålades att var för sig betala 50 000 kr i allmänt skadestånd och 50 000 kronor i ekonomiskt skadestånd till bolaget.