Förflyttning av en förste rektor till rektorstjänst utgjorde inte ett avskedande (2008 nr 40)

UO arbetade som förste rektor på ett gymnasium. Han förflyttades till ett annat gymnasium inom orten och fick där arbeta som rektor. Tvisten gällde om förflyttningen innebar att UO avskedades från anställningen som förste rektor och –om så inte varit fallet – om kommunen haft vägande skäl enligt kollektivavtalet att förflytta UO.

Arbetsdomstolen konstaterade att UO fick behålla sin lön efter förflyttningen, att arbetstidens omfattning och förläggning var oförändrad och att han inte behövde byta bostadsort till följd av förflyttningen.

Det var ostridigt att arbetsuppgifterna som rektor i och för sig låg inom UO:s arbetsskyldighet. Frågan var därför om det förhållandet att han inte längre skulle fullgöra arbetsuppgifter som enbart åvilade en förste rektor innebar att han fick en annan anställning.

Det fanns ingen befattningsbeskrivning som avsåg anställningen som förste rektor, och det var klarlagt att en förste rektor inte var chef för övriga rektorer.

Av en organisationsplan framgick att skolledarna skulle fungera som ett ledningsteam för respektive enhet och att särskilda uppgifter av enhetsövergripande karaktär skulle delas upp mellan rektorerna. Förste rektorn skulle vara skolans ansikte utåt och ansvara för de enhetsövergripande personella resurserna och den övergripande ekonomin. Det var vidare utrett att de övergripande uppgifterna kunde fördelas mellan rektorerna och att dessa hade ett självständigt ansvar för ekonomin på sitt rektorsområde.

Slutsatsen var mot denna bakgrund att förflyttningen av UO inte innebar en sådan förändring av dennes arbetsuppgifter att han fick en ny anställning. UO hade således inte avskedats. Vidare fann domstolen att kommunen i kollektivavtalets mening hade haft vägande skäl att förflytta UO i syfte att genomföra en nyordning i fråga om placeringen av rektorerna.

Förbundets talan avslogs.