Genom att avsluta en lokal förhandling innan bolaget tagit del av en löntagarkonsultrapport bröt bolaget mot sin förhandlingsskyldighet (2008 nr 3)

Ett verkstadsbolag beslöt i april 2006 om driftsinskränkning vid en av sina enheter. I augusti 2005 började bolaget att utreda olika alternativa produktionsstrategier, och i oktober hölls ett styrelsemöte varvid frågan om nedläggning behandlades. Senare samma dag hölls informationsmöten med de fackliga företrädarna och personalen.

Med början i november 2005 hölls ett antal lokala förhandlingssammanträden till den 2 mars 2006, då bolaget ensidigt avslutade förhandlingen. Vid årsskiftet hade beslut fattats om att anlita löntagarkonsulter, och deras rapport redovisades den 28 februari för de fackliga organisationerna och den 10 mars för bolaget.

Två fackförbund gjorde gällande att bolaget brutit mot medbestämmandelagens förhandlings- och informationsregler på flera punkter. Sedan domstolen bl a konstaterat att bolaget inte vid styrelsesammanträdet i oktober eller dessförinnan hade fattat något beslut om nedläggning, att bolaget inte hade inlett primärförhandlingarna för sent och att bolaget inte brutit mot 19 §
medbestämmandelagen genom att inte informera om utredningen i augusti 2005, återstod förbundens påstående att bolaget hade brutit mot sin förhandlingsskyldighet genom att avsluta den lokala förhandlingen för tidigt.

Domstolen konstaterade att bolaget frånträdde den lokala förhandlingen innan bolaget fått del av löntagarkonsulternas rapport. Om en löntagarkonsult anlitas är det rimligt att den lokala förhandlingen fortsätter med löntagarrapporten som underlag och först därefter avslutas. Genom att frånträda förhandlingen på det sätt som skett hade bolaget inte lojalt skapat ett sådant utrymme för förhandling som krävs före ett beslut.

Nästa fråga var vilken betydelse den efterföljande centrala förhandlingen hade för frågan om bolaget brutit mot sin förhandlingsskyldighet. Domstolen menade att den lokala och den centrala förhandlingen i princip ska ses som en helhet. Emellertid innebär 14 § medbestämmandelagen att förhandlingen i första hand ska föras lokalt.

Bolaget hade förvägrat de lokala fackliga parterna möjlighet till dialog genom att avbryta förhandlingen innan bolaget tagit del av löntagarrapporten. Detta utgjorde ett brott mot förhandlingsskyldigheten. Även om diskussionerna vid den efterföljande centrala förhandlingen hade förts på ett sådant sätt att bolaget inte kunde anses ha brutit mot sin förhandlingsskyldighet på central nivå, fritog detta inte bolaget från skadeståndsskyldighet för brott mot förhandlingsskyldigheten på lokal nivå.

Bolaget ålades att betala 75 000 kronor i allmänt skadestånd till vart och ett av de två arbetstagarförbunden.