Inflytandereglerna i anställningsskyddslagen tar över medbestämmandelagens förhandlingsregler (2008 nr 24)

AL var anställd hos ett bolag som inte var bundet av kollektivavtal med någon facklig organisation. AL hade ett flertal på varandra följande tidsbegränsade anställningar. Innan den sista anställningen upphörde fick AL besked om att han inte skulle få någon ytterligare anställning.

Tvisten gällde om bolaget borde ha begärt förhandling enligt 13 § medbestämmandelagen med AL:s fackliga organisation innan arbetsgivaren beslutade att inte erbjuda AL någon ny anställning.

Arbetsdomstolen konstaterade att anställningsskyddslagens regler om skyldighet för arbetsgivaren att underrätta och att på begäran överlägga med arbetstagaren eller dennes fackliga organisation utgör specialregler och att de är avsedda att tillämpas i stället för medbestämmandelagens förhandlingsregler.

Bolaget hade inte brutit mot förhandlingsskyldigheten enligt 13 § medbestämmandelagen.