Kabinanställdas arbetsskyldighet var begränsad till sex dygn mellan fridagar (2008 nr 12)

Ett kollektivavtal för kabinanställda hos ett flygbolag angav att arbetstagarna skulle ha minst fyra fridagar under varje 14-dagarsperiod och att de två första fridagarna skulle senast läggas ut efter sex dygn/sju dagar.

Fackförbundet ville få fastställt att bestämmelsen innebar att tjänstgöringsskyldigheten under en 14-dagarsperiod var begränsad till högst sex dygn/sju dagar mellan fridagar och att uttrycket sex dygn/sju dagar utgjorde 144 timmar. Arbetsgivarförbundet menade att bestämmelsen endast reglerade när de två första fridagarna i en 14-dagarsperiod senast skulle läggas ut och att den omfattade ett spann om 144-156 timmar.

Det var ostridigt att bestämmelsen huvudsakligen tillämpats i enlighet med förbundets tolkning. Arbetsdomstolen fann att bolagets avtalstillämpning berodde på att bolaget ansåg att bestämmelsen hindrade tjänstgöring utöver sex dygn/sju dagar utan fridagar. Även om det inte kunde fastställas att detta var den gemensamma partsavsikten vid avtalsslutandet menade domstolen att parternas gemensamma uppfattning om bestämmelsens innebörd från avtalsslutandet och framgent varit att den inneburit en begränsning av arbetsskyldigheten till  maximalt sex dygn/sju dagar mellan fridagar.

När det gällde frågan om hur många timmar bestämmelsen innebar menade domstolen att ordalydelsen talade för förbundets uppfattning.

Förbundets fastställelsetalan bifölls.