Påstående om att avsked vidtagits och att namnteckning på lönekvittens var förfalskad godtogs inte (2008 nr 58)

NZ arbetade som kock på en restaurang. Efter en kontrovers med ägarens son lämnade KZ restaurangen i början av maj 2006. Han gjorde gällande att han blev avskedad, vilket restaurangbolaget förnekade. KZ krävde även lön, och i denna fråga var parterna oeniga om hur mycket NZ verkligen arbetat och hur mycket lön han erhållit.

Arbetsdomstolen upprepade vad domstolen tidigare uttalat beträffande situationer där det föreligger oenighet om arbetstagaren själv har lämnat anställningen eller blivit uppsagd eller avskedad. Om arbetsgivaren har grundad anledning att inse att arbetstagaren uppfattat sig som skild från anställningen åligger det arbetsgivaren att inom skälig tid undanröja eventuella oklarheter.

Utredningen visade att ägarens son, som inte var delägare, inte innehade en sådan ställning att han haft rätt att avskeda personal. Ägaren hade velat behålla NZ och hade, sedan han fått höra att NZ lämnat restaurangen, förgäves försökt kontakta NZ. Det var därmed inte visat att NZ avskedats.

I lönefrågan fann domstolen att NZ inte lyckats styrka sitt påstående om att han under mars månad arbetat 333 timmar. Domstolen fann att anställningen inleddes den 27 mars och att NZ följaktligen hade rätt till lön för fem dagar med normal arbetstid under denna månad.

För april gjorde NZ gällande att han inte fått någon lön alls. Bolaget invände att lön hade betalats och åberopade en lönespecifikation i original med NZ:s namnteckning som kvittens. NZ menade att namnteckningen var förfalskad.

En arbetsgivare anses normalt ha visat att han fullgjort en betalningsskyldighet genom att förete ett lönekvitto i original med arbetstagarens namnteckning. Eftersom bolaget hade gjort detta ålåg det NZ att i vart fall göra antagligt att namnteckningen var förfalskad.

Någon sakkunniggranskning av namnteckningen hade inte skett och namnteckningen på lönespecifikationen avvek inte så mycket från NZ:s namnteckning på andra dokument att NZ gjort antagligt att namnteckningen var förfalskad. Lönespecifikationen godtogs därför som bevis på att lön utbetalats i enlighet med bolagets påstående.