Regel i kollektivavtal om dygnsvila innebar inte att dygnsvilan måste vara sammanhängande (2008 nr 49)

Kollektivavtalet för massa- och pappersindustrin föreskrev att de anställda hade rätt till minst elva timmars ledighet ”per 24-timmarsperiod (dygnsvila)”och att undantag fick göras tillfälligtvis. Vidare angavs – i en annan bestämmelse – att dygnet i arbetstidshänseende räknades 06.00 - 06.00.

Enligt en kommentar i avtalet till regeln om dygnsvila var innebörden att det förtydligande som skett i arbetstidslagen av arbetstidsdirektivets motsvarande regel skulle avspegla sig i avtalet.

Tvisten gällde om avtalet innebar att den angivna 24-timmarsperioden måste ligga mellan kl 06.00 och 06.00 samt att dygnsvilan måste vara sammanhängande.

Arbetsdomstolen konstaterade att de båda bestämmelserna innehöll skilda beteckningar för den period om 24 timmar som avsågs. Detta talade för att det var olika begrepp som avsågs.

Vad gällde avtalskommentaren menade domstolen att den inte kunde tilläggas någon nämnvärd betydelse för tolkningen eftersom avtalstexten i flera hänseenden avvek från texten i arbetstidslagen.

Ordalydelsn samt utredningen beträffande vad som förekom vid avtalsförhandlingarna och tidigare praxis mellan parterna ledde till den sammanfattande slutsatsen att avtalstextens innebörd var den som arbetsgivarsidan gjorde gällande, nämligen att 24-timmarsperioden inte behövde ligga mellan 06.00 och 06.00 och att dygnsvilan inte behövde vara sammanhängande.

Beträffande frågan om dygnsvilan måste vara sammanhängande hade fackförbundet hävdat att arbetsgivarsidans tolkning stred mot arbetstidsdirektivet. Denna invändning underkände domstolen med motiveringen att direktivet i denna fråga tillät omfattande undantag genom kollektivavtal, vilket var vad parterna i målet gjort. Inget tydde således på att en sådan avvikelse från direktivets dygnsviloregel som arbetsgivarsidan hävdat var otillåten enligt direktivet.

Domstolen förklarade att kollektivavtalet inte innebar att 24-timmarsperioden måste ligga mellan kl 06.00 och 06.00 och att dygnsvilan måste vara sammanhängande.