Tidsbegränsade anställningar och omstationeringar av piloter stred inte mot kollektivavtalet (2008 nr 8)

Ett flygbolag visstidsanställde under 2005 och 2006 ett antal piloter samt omstationerade under 2006 några piloter till nya flygplatser. Tvisten gällde om bolagets åtgärder var förenliga med kollektivavtalet.

Beträffande de tidsbegränsande anställningarna konstaterade Arbetsdomstolen att kollektivavtalet tillät sådana anställningar bl a om arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet föranledde en tidsbegränsad anställning. Genom en annan bestämmelse, som möjliggjorde projektanställningar för att minska risker eller överbrygga perioder av brist, utvidgades möjligheten att använda tidsbegränsade anställningar.

Domstolen fann att de omtvistade anställningarna, som skett för att en flyglinje skulle kunna upprätthållas i avvaktan på besked om inriktningen på den framtida verksamheten, utgjorde sådana projektanställningar som angavs i kollektivavtalet. Anställningarna stred således inte mot avtalet.

När det gällde omstationeringarna stred dessa ostridigt mot en bestämmelse i en uppgörelse 1999. Frågan var om bestämmelsen alltjämt gällde som kollektivavtal. Domstolen kom fram till att bestämmelsen tillämpats som ett komplement till 1998 års avtal. När detta avtal ersattes av 2004 års avtal togs vissa delar av 1999 års uppgörelse med i avtalet samtidigt som andra lämnades utanför. Slutsatsen var att avtalet från 2004 hade ersatt 1999 års uppgörelse. Den omtvistade regeln gällde således inte vid tidpunkten för omstationeringarna.

Pilotföreningens talan ogillades.