Uppsägning (2008 nr 68)

Uppsägning av en Samhall-anställd som studerat på arbetstid utan tillåtelse godtogs

EA var anställd hos Samhall sedan 2000 med anvisat arbete på grund av fysiska funktionshinder. 2005 började han på en socionomutbildning och deltog vid flera tillfällen i föreläsningar och tentamina på arbetstid. I oktober 2006 sade Samhall upp honom eftersom han vid dessa tillfällen varit olovligt frånvarande.

EA gjorde genom sitt förbund gällande att studierna i viss utsträckning bedrivits under arbetstid men att detta skett med arbetsgivarens godkännande.

Det var ostridigt i målet att lagen om anställningsskydd inte var tillämplig på EA:s anställning och att Samhall haft rätt att säga upp EA om han begått ett sådant kontraktsbrott som enligt allmänna avtalsrättsliga principer berättigar en part i ett avtalsförhållande att säga upp avtalet (jfr AD 1985 nr 80 och 2005 nr 43).

Arbetsdomstolen konstaterade att EA under ett år hade varit frånvarande från arbetet för att deltaga i socionomutbildningen vid i vart fall 19 tillfällen och under totalt 25 timmar. Beträffande förbundets påstående att det träffats en överenskommelse mellan Samhall och EA som innebar att Samhall tillät EA att studera på arbetstid fann domstolen att EA inte haft arbetsgivarens tillstånd att studera på arbetstid och att EA heller inte haft fog att tro det.

EA:s agerande hade varit oacceptabelt. Det rådde ingen tvekan om att en utevaro som EA:s gick utöver vad en arbetsgivare ska vara skyldig att tåla. Samhall hade haft rätt att säga upp honom från hans anställning, och detta utan att först ha berett EA möjlighet att rätta sitt handlande eller ha övervägt en omplacering.

Arbetsdomstolen fann dock att Samhall brutit mot ett kollektivavtal som innebar att en arbetstagare hade möjlighet att föra talan om ogiltighet mot arbetsgivarens uppsägning och att anställningen i sådant fall bestod till dess tvisten var avgjord.