Uppsägning av lärare som inte uppfyllde nya behörighetskrav berodde på arbetsbrist, inte personliga skäl (2008 nr 46)

KS var tillsvidareanställd som lärare hos en fristående gymnasieskola. Hon undervisade bl.a. i svenska men saknade behörighet att undervisa på gymnasieskolan. I samband med ett ägarbyte beslöt skolan att lärare som undervisade i kärnämnena, dit svenska hörde, skulle ha behörighet. Eftersom KS saknade behörighet sades hon upp på grund av arbetsbrist.

KS’s fackförbund menade att en lärares formella kompetens inte är en organisatorisk eller ekonomisk fråga utan en fråga som hänför sig till den enskilde läraren personligen. Uppsägningen av KS hade därför skett på grund av personliga skäl. Bristande formell kompetens utgjorde inte saklig grund för uppsägning av sådana skäl.

Arbetsdomstolen konstaterade att uppsägningen av KS hade skett som ett led i genomförandet av en organisationsförändring som skolan beslutat om, vars bakgrund var en sedan flera år successivt ändrad inriktning på de erbjudna utbildningarna. Organisationsförändringen medförde att KS inte längre uppfyllde de kompetenskrav som skolan fortsättningsvis uppställde för
tillsvidareanställda lärare i kärnämnen på gymnasiet. Uppsägningen var alltså en följd av en av arbetsgivaren beslutad förändring av verksamheten.

Det fanns inget som tydde på att skolan vidtagit verksamhetsförändringen för att bli av med just KS, och det fanns heller ingen anledning att tro att KS skulle ha blivit uppsagd om skolan inte vidtagit organisationsförändringen. De nya kraven gällde generellt för alla lärare, även om det bara var KS bland dem som inte uppfyllde kraven.

Uppsägningen av KS berodde på arbetsbrist.