Varningar utgjorde inte föreningsrättskränkande åtgärder (2008 nr 62)

Varningar för deltagande i strejk, utdelade av arbetsgivare som var i god tro beträffande strejkens lovlighet, utgjorde inte föreningsrättskränkande åtgärder.

A, B, C, D och E var medlemmar i SAC (syndikalisterna). SAC utlyste under hösten 2006 en ett dygn lång strejk i protest mot de aviserade försämringarna av arbetslöshetsersättningen. A, B och C deltog i strejken. De erhöll mot denna bakgrund en skriftlig varning av arbetsgivaren.

SAC menade att arbetsgivaren gjorde sig skyldig till föreningsrättskränkning genom att produktionsledare vid bolaget före strejken kartlagt SAC:s medlemmar, hotat dem med disciplinära åtgärder om de strejkade och efter strejken bestraffat dem som deltog.

Bolaget framförde att produktionsledarna informerat de fem arbetstagarna om att bolaget ansåg strejken olaglig och vilka konsekvenser ett deltagande kunde få eftersom frånvaron skulle komma att betraktas som olovlig. En arbetsgivare måste ha rätt att uttrycka en rättslig uppfattning utan att drabbas av skadestånd. Bolagets företrädare hade inte kartlagt medlemmar, framfört något hot till arbetstagarna eller uppträtt hotfullt mot dem.

Arbetsdomstolen fann att det inte var visat att någon produktionsledare vidtagit några särskilda åtgärder för att kartlägga medlemmar i syndikatet. Det var ostridigt att bolaget hade uppmanat produktionsledarna att rapportera sådana arbetstagare som skulle kunna tänkas delta i strejken. Avsikten hade varit att kunna bedöma vilka återverkningar strejken skulle kunna få på  produktionen. Mot denna bakgrund innebar rapporteringen ingen föreningsrättskränkande åtgärd.

I fråga om de påstådda hoten fann domstolen att produktionsledarna hade redovisat bolagets syn på strejkens lovlighet för de aktuella medlemmarna och varnat dem för de följder ett deltagande i strejken kunde få. Produktionsledarna hade därmed försökt förmå syndikatets medlemmar att inte delta i strejken. Om en stridsåtgärd är lovlig kan ett sådant agerande, beroende på syftet, utgöra föreningsrättskränkning.

Avgörande för om bolaget haft rätt att agera på det sätt som skett var om bolaget varit i god tro beträffande sin uppfattning om strejkens lovlighet. Enligt domstolen hade bolagets bedömning av rättsläget inte gjorts mot bättre vetande och utgjorde heller inte på annat sätt en oseriös analys. Utan att ta ställning till om analysen var riktig eller inte konstaterade domstolen att bolaget mot denna bakgrund hade haft rätt att uttrycka sin uppfattning om rättsläget och handla därefter. De uttalanden som produktionsledarna gjort utgjorde därför inte föreningsrättskränkande åtgärder. Inte heller utgjorde de skriftliga varningarna föreningsrättskränkande åtgärder.

Talan om skadestånd för föreningsrättskräkning avslogs.

Kommentar:Jfr AD 2008 nr 34 för en liknande fråga.