Avsked av arbetstagare som använt arbetsgivarens egendom för försäkringsbedrägeri godtogs (2008 nr 10)

KW var anställd som dykare hos ett bolag sedan 1999. I september 2005 använde han bolagets byggkran för att skada sin egen bil i syfte att få ut försäkringsersättning. Han avskedades med anledning av det inträffade. Försäkringsbolaget vägrade att betala någon ersättning till KW. Denne dömdes senare i hovrätten för försök till försäkringsbedrägeri.

Arbetsdomstolen konstaterade att brottmålsdomen ännu inte vunnit laga kraft, varför den bevisprövning som hovrätten gjort inte kunde tillmätas betydelse i Arbetsdomstolen.

Utredningen visade att kranen måste ha manövrerats av någon anställd hos bolaget. Det hade inte påståtts i målet att någon av KW:s arbetskamrater skulle ha haft motiv att skada bilen. KW hade däremot ett motiv, nämligen att få ut försäkringsersättningen. Vid ett tillfälle hade KW även berättat för en arbetskamrat att det varit han som skadat bilen.

Domstolens slutsats var att det varit KW som orsakat skadorna på bilen.

Brottet var visserligen inte riktat mot arbetsgivaren eller någon arbetskamrat och det hade heller inget att göra med KW:s fullgörande av sina arbetsuppgifter. Brottet hade dock begåtts på arbetsplatsen med användning av arbetsgivarens egendom. Brottet var därmed ägnat att rycka undan en väsentlig förutsättning för ett anställningsförhållande genom att rubba det förtroende
som både arbetsgivaren och arbetskamrater måste kunna känna för en arbetstagare och arbetskamrat.

Avskedandet godtogs.