2009

Domar från Arbetsdomstolen

Ofullständig ansökan (2009 nr 11)

Ofullständig ansökan innebar att en kvinnlig, utländsk arbetssökande inte befann sig i en jämförbar situation med övriga sökande.

Etnisk diskriminering (2009 nr 16)

Genomförd meritvärdering och statistiska uppgifter räckte inte för att göra antagligt att etnisk diskriminering förekommit vid anställning och inhyrning.

Lön vid uppsägning (2009 nr 20)

Ett bolag lyckades inte styrka att en verkställande direktörs rätt till uppsägningslön var villkorad av att denne stod till förfogande för arbete.

Konkurrerande verksamhet (2009 nr 38)

F d anställd ålades att ersätta sin förre arbetsgivares förlust som denne åsamkats till följd av att den anställde startat en konkurrerande verksamhet.

Pensionsregler (2009 nr 49)

Fackförbund hade utfäst bättre pensionsvillkor till en före detta andre ordförande än vad som följde av förbundets sedvanliga pensionsregler.

Skadestånd

Fråga om skadestånd för kollektivavtalsbrott och försenad förhandling (2009 nr 76)

Semesterlön

Byte av arbetsgivare inom samma koncern innebar inte att rätten till semesterförmåner intjänade hos den tidigare arbetsgivaren övergick till anställningen hos den nya arbetsgivaren (2009 nr 80)

Anställnings upphörande

Betalning till arbetstagare som skulle sluta sin anställning var uppsägningslön, inte avgångsvederlag (2009 nr 84)

Diskriminering

En kommun diskriminerade inte en kvinna med utländska föräldrar vid tillsättning av ledig tjänst (2009 nr 87)

Återanställning

Linjearbetare vid livsmedelsföretag saknade tillräckliga kvalifikationer för återanställning som operatör (2009 nr 92)

Avsked

Avsked av, och skadeståndsansvar för, IT-ansvarig som avsiktligt skadat arbetsgivarens datasystem godtogs (2009 nr 95)