Skadestånd

Fråga om skadestånd för kollektivavtalsbrott och försenad förhandling (2009 nr 76)

Ett flygbolag schemalade en pilot så att denne efter en fritidsperiod började sin tjänstgöring omkring en och en halv timme tidigare än vad kollektivavtalet angav. Pilotens fackliga organisation begärde med anledning av detta förhandling med bolaget. Förhandlingen hölls knappt fyra veckor senare, i strid mot tvåveckorsfristen i 16 § andra stycket medbestämmandelagen.

Det var ostridigt i målet att bolaget handlat fel i dessa båda avseenden. Tvisten gällde storleken på det allmänna skadeståndet. I fråga om kollektivavtalsbrottet konstaterade Arbetsdomstolen att schemaläggningen blev felaktig på grund av ett oavsiktligt programmeringsfel när bolaget införde ett nytt schemaläggningssystem. Bolaget kunde därför inte anses uppsåtligen ha beordrat piloten att påbörja sin tjänstgöring för tidigt och i strid mot avtalet, och bolaget hade heller inte agerat för att vinna en ekonomisk fördel.

Bolaget hade inte avsiktligt brutit mot kollektivavtalet men borde ha kontrollerat att programmeringen stämde med de kollektivavtalsregler som gällde. Piloten och fackföreningen tilldömdes 8 000 kronor vardera i allmänt skadestånd.

När det gällde den försenade förhandlingen visade utredningen att – mot bakgrund av att en ny förhandlingsordning införts – det varit oklart mellan parterna vilken frist som gällt. Bolaget hade inte avsiktligt brutit mot reglerna och inget tydde på att bolaget tidigare hade brutit mot gällande tidsfrister för förhandlingar så att det därmed skulle ha förelegat någon form av tredska från bolagets sida vid det aktuella tillfället. Sedan länge hade dock en avtalad tvåveckorsfrist gällt mellan parterna, varför bolaget borde ha kontaktat fackföreningen för att reda ut vad som gällde. Bolaget hade emellertid inte agerat över huvud taget inom tvåveckorsfristen. Bolaget ålades
att betala allmänt skadestånd med 10 000 kronor till fackföreningen.