Förhandlingsskyldighet

Ett bolags agerande utgjorde förhandlingsvägran (2009 nr 85)

Ett fackförbund begärde förhandling med ett bolag den 13 maj 2008 om lönefrågor för medlemmar som var anställda hos bolaget. Det förekom kontakter mellan bolaget och förbundet men någon förhandling kom aldrig till stånd. Förbundet menade att bolaget gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran i strid mot 10 § medbestämmandelagen.

Utredningen visade att parterna kom överens om att hålla en förhandling den 18 juni och att den ställdes in på bolagets begäran i ett telefonsamtal några dagar tidigare. Enligt Arbetsdomstolen var det inte styrkt från förbundets sida att bolaget under telefonsamtalet som skäl till att förhandlingen ställdes in anfört att det inte fanns något att förhandla om. Det var heller inte visat från bolagets sida att bolaget kommit överens med förbundet om att hålla förhandlingen den 25 juni i stället och att förbundet då inte infann sig.

Utredningen visade att bolagets företrädare i telefonsamtal med företrädare för förbundet efter det att förhandlingen den 18 juni ställts in uttalat att det inte fanns något att förhandla om och att bolaget inte hade några skyldigheter gentemot förbundet eftersom det inte fanns något kollektivavtal dem emellan. Någon överenskommelse om något nytt datum för förhandling träffades inte, trots att förbundets företrädare försökte få en förhandling till stånd eftersom bolagets företrädare upprörd avbröt telefonsamtalet genom att lägga på luren.

Bolagets agerande utgjorde en vägran att förhandla. Bolaget ålades att betala 30 000 kronor i allmänt skadestånd till förbundet.