Diskriminering

En kommun diskriminerade inte en kvinna med utländska föräldrar vid tillsättning av ledig tjänst (2009 nr 87)

MR, född i Sverige av utländska föräldrar och med utländskt namn, sökte ett ledigt arbete som placeringsassistent hos en kommun. Tjänsten gick till en svensk kvinnlig sökande.

Tvisten gällde om MR diskriminerats på grund av sin etniska tillhörighet genom att kommunen beslöt att anställa den svenska kvinnan och genom att kommunens företrädare under en anställningsintervju ställt nedlåtande frågor till henne om olika ords språkliga betydelse.

Kommunen menade att MR inte hade uppfyllt kraven på personlig lämplighet och att hon inte hade utsatts för några trakasserande frågor.

Det var utrett att kommunens företrädare hade ställt frågor till MR som haft anknytning till formuleringar i hennes ansökan. Enligt Arbetsdomstolen hade dock frågorna inte ställts på något nedvärderande eller annars otillbörligt sätt och de hade varit relevanta och lämpliga. Inget tydde på att kommunens företrädare ens haft anledning att uppfatta att MR upplevde att frågorna hade bäring på hennes etnicitet.

Det hade sammantaget inte gjorts antagligt att MR hade diskriminerats under intervjun.

Beträffande frågan om MR hade diskriminerats genom tillsättningsbeslutet visade utredningen att hon och den svenska kvinnan var likvärdiga sett till utbildning och erfarenhet. Den svenska kvinnan hade dock ett klart försteg framför MR i fråga om personlig lämplighet, där MR inte nådde upp till de krav som kommunen ställde.

Vidare visade utredningen att tillsättningsproceduren hade gått till på samma sätt som vid andra tillsättningar. Kommunen hade således inte hanterat MR på något avvikande sätt.

DO’s talan avslogs.