Återanställning

Linjearbetare vid livsmedelsföretag saknade tillräckliga kvalifikationer för återanställning som operatör (2009 nr 92)

RZ var anställd hos ett bolag inom livsmedelsbranschen. I samband med en uppkommen arbetsbristsituation träffade bolaget och fackklubben i februari 2008 en överenskommelse som innebar att RZ och tre andra arbetstagare skulle sägas upp. RZ var arbetsbefriad under uppsägningstiden, som löpte ut den 30 juni samma år. Av överenskommelsen framgick att RZ inte hade någon företrädesrätt till återanställning. RZ hade inte godkänt överenskommelsen.

Bolaget hade under och efter RZ:s uppsägningstid anställt arbetstagare som saknade företrädesrätt eller hade sämre företrädesrätt än RZ. Hennes fackförbund menade att hon hade företrädesrätt till återanställning och att bolaget därför var skadeståndsskyldigt gentemot henne eftersom bolaget åsidosatt hennes företrädesrätt. Bolaget invände att RZ hade saknat tillräckliga kvalifikationer för de operatörsarbeten som tillsats efter hennes uppsägningstid.

Arbetsdomstolen konstaterade att de nyanställningar som gjorts under RZ:s uppsägningstid hade löpt till och med den 11 juli 2008. De hade avsett vikariat för RZ och övriga arbetstagare som varit arbetsbefriade under uppsägningstiden. Eftersom RZ således endast hade kunnat arbeta under elva dagar efter uppsägningstidens utgång kunde hon inte tillträda anställningen inom skälig tid. Något brott mot hennes företrädesrätt till återanställning hade således inte skett avseende vikariatsanställningarna.

De övriga anställningarna hade avsett operatörsarbeten. RZ hade inte arbetat som operatör utan endast utfört linjearbete. Utredningen visade att det skulle ta tio-tolv månader att lära sig arbete som operatör. Bolaget hade satsat stora resurser på att utbilda linjearbetare, bl a RZ, till operatörer. RZ hade dock inte kunnat tillgodogöra sig utbildningarna och saknat den analytiska förmåga och det tekniska kunnande som krävts för arbetet som operatör.

RZ hade saknat tillräckliga kvalifikationer för operatörsarbete och hon hade heller inte kunnat lära sig detta arbete inom skälig tid. Mot denna bakgrund saknades anledning att pröva giltigheten av den lokala överenskommelsen som innebar att RZ inte hade företrädesrätt till återanställning.