Kollektivavtalsfrågor

Bemanningsföretag betalade fel lön till uthyrda byggnadsarbetare (2009 nr 94)

Ett bemanningsföretag var bundet av ett antal kollektivavtal med olika LO-förbund. I samband med att bolaget under drygt tre månader hyrde ut sex byggnadsarbetare till ett byggbolag uppkom tvist om lönen till en av dessa arbetstagare.

Kollektivavtalet avseende byggnadsarbete angav att lönen för uthyrda arbetstagare skulle motsvara det genomsnittliga förtjänstläget, angivet på visst sätt, för jämförbara grupper hos kundföretaget. Tvisten gällde hur den jämförbara gruppen hos kundföretaget skulle definieras.

Enligt arbetstagarförbundet skulle denna grupp utgöras av samtliga byggnadsarbetare hos kunden, med undantag för lärlingar och feriepraktikanter. Arbetsgivarsidan menade att även lärlingar och feriepraktikanter skulle ingå i den jämförbara gruppen. Det var ostridigt i målet att det enbart var arbetsuppgifterna som skulle styra valet av jämförbar grupp.

Arbetsdomstolen konstaterade att lärlingar följde ett särskilt kollektivavtal och att de arbetade med en handledare under utbildningen. Även för feriepraktikanter gällde att deras anställningar var tänkta att utgöra ett led i utbildningen. Dessa ingick inte i något ackordslag och det gällde en särskild lönesättning för dem.

Domstolens slutsats var att lärlingar och feriepraktikanter inte skulle räknas in i den jämförbara gruppen. Bemanningsföretaget ålades att betala, förutom lön till den aktuella byggnadsarbetaren, allmänt skadestånd med 40 000 kronor till förbundet för kollektivavtalsbrott.