Avsked

Avsked av, och skadeståndsansvar för, IT-ansvarig som avsiktligt skadat arbetsgivarens datasystem godtogs (2009 nr 95)

BB var anställd som IT-ansvarig hos Skatteverket. Han avskedades i juni 2007 eftersom han, enligt verkets uppfattning, avsiktligt hade skadat Skatteverkets datasystem. Tvisten gällde dels om det funnits laglig grund för avskedandet, dels om BB var skadeståndsskyldig gentemot staten för de skador han orsakat datasystemet.

Arbetsdomstolen fann det utrett att BB vid ett tillfälle i maj 2007 hade raderat en fil i datasystemet, vilket ledde till att larm om fel i nätverket inte nådde de operatörer som hade till uppgift att vidta åtgärder vid sådana fel i systemet. Raderandet innebar en mycket allvalig funktionsstörning i datasystemet.

Kort därefter hade ytterligare en fil raderats, med följd att det inte sändes ut larm om att den första filen raderats. Mot BB:s förnekande fann domstolen det styrkt att det var BB som tagit bort även denna fil.

BB hade fullt klart för sig de tekniska konsekvenserna av de vidtagna åtgärderna. Han hade vidtagit åtgärderna avsiktligt och med full vetskap om att skador skulle uppkomma i systemen. Det hade funnits laglig grund för att avskeda BB.

Även om mycket talade för att BB raderat filerna som privatperson eller för annans räkning än arbetsgivarens i den mening som avses i 4 kap 1 § skadeståndslagen – dvs att raderandet inte gjorts i tjänsten – rådde det ingen tvekan om att det förelåg synnerliga skäl att ålägga BB skadeståndsansvar för det inträffade. BB ålades att betala 300 000 kronor i ekonomiskt skadestånd till staten.