Uppsägnings pga personliga skäl

Uppsägning av yrkesofficer som dömts för sexuellt utnyttjande av underårig godtogs (2009 nr 96)

HA var yrkesofficer inom flygvapnet. Han dömdes till åtta månaders fängelse för att vid tre tillfällen 1999-2003 sexuellt ha utnyttjat underåriga. Sedan domen vunnit laga kraft blev han uppsagd.

Tvisten gällde om uppsägningen var laglig. Försvarsmakten menade att brotten var oförenliga med de krav som måste kunna ställas på en yrkesofficer och att förtroendet för HA var brutet på grund av brottsligheten. Med hänsyn till brottens karaktär hade det inte varit skäligt att kräva att han skulle ha omplacerats.

Arbetstagarförbundet menade att förtroendet för HA inte hade skadats i så hög grad att uppsägningen var saklig grundad. Brotten hade inte begåtts i tjänsten, var inte riktade mot arbetsgivaren och låg långt tillbaka i tiden. HA hade hela tiden fullgjort sin tjänstgöring med goda vitsord. Försvarsmakten borde ha omplacerat HA.

Arbetsdomstolen konstaterade att HA inte hade innehaft någon utpräglad förtroendeställning i den meningen att han innehaft någon högre chefsposition eller att han haft ansvar för utbildning av värnpliktiga.

Liksom beträffande polismän bör, med det uppdrag Försvarsmakten har när det gäller att försvara Sverige och stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar, högt ställda krav på laglydnad ställas på den som är yrkesofficer. En svensk yrkesofficer måste också åtnjuta förtroende i internationella sammanhang.

Den brottslighet HA hade dömts för var av allvarlig art. Trots att brotten hade begåtts förhållandevis långt tillbaka i tiden måste Försvarsmaktens förtroende för HA på grund av de brott han dömts för otvivelaktigt ha skadats. HA hade tidigare deltagit i flera internationella uppdrag, och den omstrukturering som pågår inom Försvarsmakten med en inriktning mot internationella insatser ökar behovet av att yrkesofficerare deltar i internationella samarbeten, uppdrag och insatser. Även mot denna bakgrund hade HA en ställning förenad med särskilda krav på förtroende.

Den brottslighet som HA hade dömts för utgjorde i sig skäl för uppsägning. Brottsligheten hade i så hög grad rubbat förtroendet för honom att det inte skäligen kunde krävas att han skulle ha omplacerats.