Arbetsgivare var inte kollektivavtalsenligt skyldig att lämna ut oorganiserades löneuppgifter till en facklig organisation (2009 nr 3)

I samband med lönerevisionen hos ett livsmedelsföretag överlämnade arbetsgivaren till fackförbundet en lista med uppgifter om arbetstagarnas löner och förslag till lönehöjningar. De arbetstagare som inte var medlemmar i förbundet var avidentifierade.

Fråga uppkom om arbetsgivaren genom att undanhålla förbundet namn och anställningsnummer för dessa arbetstagare bröt mot de mellan parterna gällande kollektivavtalen. Förbundet och dess avdelning menade att kollektivavtalen gav arbetstagarsidan rätt att förhandla för alla kollektivanställda och i vart fall att få veta namn och löneuppgifter om alla kollektivanställda.

Tvisten gällde även frågan om arbetsgivaren gjorde sig skyldig till föreningsrättskränkning genom att fråga arbetstagare som var medlemmar i förbundet om de ville att arbetsgivaren skulle lämna ut deras löneuppgifter, om de ville att förbundet skulle förhandla för dem samt om de var fackligt organiserade.

Förhandlingsrätten.
Arbetsdomstolen konstaterade att även om en arbetsgivare är skyldig att i förhållande till en facklig organisation tillämpa de lönesättningsprinciper som följer av ett kollektivavtal på utanförstående arbetstagare, har den fackliga organisationen inte rätt att, utan fullmakt, träffa överenskommelse om det individuella lönebeloppet för dessa arbetstagare.

Domstolen uttalade också att en ordning som innebär att en på kollektivavtalet grundad rätt att förhandla fram en individuell lön för en utanförstående, som skulle rättsligt binda arbetsgivaren i förhållande till en facklig organisation men som inte skulle vara bindande för arbetstagaren, kunde starkt ifrågasättas.

Domstolen fann att de i målet aktuella kollektivavtalen inte gav förbundet någon rätt att förhandla fram en individuell lön även för utanförstående arbetstagare.

Rätten att ta del av utanförståendes löneuppgifter.
Domstolen hänvisade till AD 1995 nr 73 som gällde frågan om ett kollektivavtal inom handelns område innebar en skyldighet för arbetsgivaren att till en facklig organisation lämna ut uppgifter om oorganiserades löner. Domstolen fann att så inte var fallet.

Domstolen kom efter en tolkning av de i målet aktuella kollektivavtalen fram till att inte heller dessa hade denna innebörd.

Föreningsrättskränkning.
Domstolen fann att formuleringen i den förfrågan som riktades till medlemmarna med fog av dessa kunde uppfattas som en uppmaning från bolaget att medlemmarna skulle överväga att inte låta förbundet företräda dem vid löneförhandlingarna. Förbundet hade därmed visat sannolika skäl för att en föreningsrättskränkning förekommit.

I fråga om bolagets syfte med sin förfrågan menade domstolen att det inte förelegat något föreningsrättskränkande syfte. Bolaget hade endast avsett att genomföra löneförhandlingarna på ett korrekt sätt med iakttagande av de utanförstående arbetstagarnas rätt till integritet såvitt avsåg deras löneuppgifter.

Arbetstagarorganisationernas talan avslogs.