Avsked (2009 nr 48)

Avsked av misskötsam sektionschef godtogs.

BH var anställd som sektionschef vid en kommuns tekniska förvaltning. Han avskedades från sin anställning eftersom han, enligt kommunen, vid ett flertal tillfällen gjort inköp som inte redovisats, gjort inköp och tecknat hyresavtal i strid mot kommunens upphandlingspolicy, misskött hanteringen av fakturor samt orsakat ett stort antal dröjsmålsfakturor.

Arbetsdomstolen fann det utrett beträffande ett av inköpen, avseende 80 lastbilslass matjord till en kostnad av drygt 138 000 kronor, att den beställda och betalda jorden aldrig kom i kommunens besittning. Vidare visade utredningen att BH brutit mot dels kommunens rutiner för fakturahantering genom att själv attestera inköpet av den av honom beställda matjorden, dels mot kommunens upphandlingspolicy genom att inte göra en upphandling.

Det var också utrett att BH i samband med inköp av virke brutit mot kommunens upphandlingspolicy och delegationsordning, agerat i strid mot faktureringsrutinerna och brustit i tillsynen över virkeshanteringen. Skadan uppskattades till 260 000 kronor.

BH hade varit sektionschef sedan 1990. I den ställningen hade han haft en stor frihet men också ett särskilt ansvar för att utöva tillsyn över sektionens verksamhet. Han hade haft god kännedom om kommunens delegationsordning och upphandlingspolicy. BH hade redan genom sitt agerande i fråga om matjorden och virket rubbat kommunens förtroende för honom på ett så allvarligt sätt att avskedandet var lagligen grundat.