Avskedad notarie fick behålla anställningen tillsvidare (2009 nr 59)

KA var sedan den 31 oktober 2007 anställd som notarie vid Kronofogdemyndigheten och senare vid en tingsrätt. I november 2007 dömdes han av en hovrätt för misshandel. Brottet hade begåtts i december 2006 och hade bestått i att KA hade slagit en man i ansiktet.

Med anledning av lagföringen blev KA i december 2008 avskedad av Notarienämmden och uppsagd av Domstolsverket. KA:s fackförbund, som menade att det saknats laga skäl för båda åtgärderna, begärde att Arbetsdomstolen interimistiskt skulle förordna att KA:s anställning skulle bestå utan hinder av avskedandet tills tvisten slutligt avgjorts.

Arbetsdomstolen förklarade att den i avsaknad av annan utredning hade att utgå från att KA gjort sig skyldig till misshandel i enlighet med hovrättens lagakraftvunna dom.

Efter en bedömning av omständigheterna – varvid domstolen framhöll att brottet begicks närmare ett år innan KA anställdes och omkring två år innan han delgavs underrättelse om avskedande och uppsägning, att han utfört sitt arbete utan anmärkning och att gärningen var en ren engångsföreteelse – gav vid handen att det inte förelegat ens saklig grund för uppsägning.

Förbundets interimistiska yrkande bifölls.