Avskedande av kyrkoherde förklarades ogiltigt (2009 nr 21)

SS var sedan 1988 anställd med fullmakt som kyrkoherde i ett pastorat som sedermera organiserades om till en kyrklig samfällighet. I september 2007 avskedades han från sin anställning. Skälen var enligt samfälligheten att SS utövat ett dåligt ledarskap för personalen, cirka femton anställda, att han brustit i samarbetet med samfällighetens förtroendevalda och att han attesterat tjänstgöringsrapporter felaktigt.

Arbetsdomstolen konstaterade att en av arbetsgivarsidan åberopad långvarig konflikt med två barnledare låg långt tillbaka i tiden och kunde inte beaktas vid en bedömning av avskedandet av SS, som skedde mer än sex år efter det att de båda barnledarna slutat sina anställningar.

Arbetsgivarsidan gjorde gällande att SS och en anställd hade utsatt samfällighetens kamrer för ett grovt angrepp vid ett tillfälle i januari 2007. Domstolen fann dock inget belägg för att rikta någon särskild kritik mot SS för hans agerande i samband med denna dispyt.

Arbetsgivaren menade vidare att SS visat passivitet i sin arbetsledarroll, bl a genom att inte hålla utvecklingssamtal och lönesamtal med personalen eller upprätta jämställdhetsplan. Domstolen fann att utvecklingssamtal hållits i varje fall i viss utsträckning. Utredningen gav i övrigt inte belägg för att rikta någon allvarligare kritik mot SS. Utredningen gav heller inte stöd för att kritisera SS för att denne inte i tillräcklig omfattning bedrivit olika former av församlingsverksamhet eller för dennes hantering av uppgiften att upprätta en församlingsinstruktion.

Utredningen gav inte stöd åt påståenden om att SS skulle ha agerat otillbörligt mot en komminister och en lokalvårdare, uppträtt arrogant och nedvärderande mot vissa personalkategorier eller otillbörligt gynnat en viss anställd.

Det som kunde läggas SS till last var generellt sett inte av den karaktären att det förelegat grund för att vare sig avskeda SS eller säga upp denne.

Avskedandet förklarades ogiltigt och samfälligheten ålades att betala 120 000 kronor i allmänt skadestånd.

Ett av arbetstagarförbundets framställt yrkande om att få fastställt att 39 § lagen om anställningsskydd inte var tillämplig på SS eftersom denne var tillsatt med fullmakt avvisades. Skälet var att det inte fanns någon utredning som klart visade att samfälligheten inte skulle komma att rätta sig efter domen.