Brott mot löneregler (2009 nr 54)

Bemanningsföretag bröt mot löneregler i kollektivavtal vid uthyrning.

Ett bemanningsföretag hyrde ut polska byggnadsarbetare under ett halvår till ett byggnadsbolag för arbete på två byggarbetsplatser i Göteborg. På byggarbetsplatserna fanns inga byggnadsarbetare som var anställda hos byggnadsbolaget.

Enligt kollektivavtalet för bemanningsbranschen ska lönen under s k utbokad tid vid långvariga uppdrag motsvara det genomsnittliga förtjänsten för jämförbara grupper hos kunden. Bemanningsbolaget betalade omkring 140 kronor per timme. Enligt förbundet borde bolaget ha betalat en högre lön som motsvarade lönen som byggnadsbolaget betalade till byggnadsarbetare på andra byggarbetsplatser i Göteborg.

Arbetsgivarsidan menade att i ett fall som det aktuella ska lönen motsvara den i avtalet angivna personliga lönen, dvs en lön som enligt avtalet inte får underskridas.

Arbetsdomstolen kom fram till att den jämförbara gruppen borde vara byggnadsbolagets anställda i Göteborg. Vid bestämmandet av lönen till de uthyrda arbetstagarna skulle en fortlöpande utveckling av förtjänstläget beaktas, inte bara löneläget vid den tidpunkt då uthyrningen påbörjades.

Utredningen visade att bemanningsföretaget med sin lönesättning hade undgått kostnader motsvarande 850 000 kronor.

Eftersom de berörda arbetstagarna inte var medlemmar i förbundet yrkades endast allmänt skadestånd. Detta bestämdes till 350 000 kronor. Domstolen uttalade att skadeståndet i princip bör bestämmas så att ett avtalsbrott inte ska löna sig för arbetsgivaren. Vid skadeståndsbedömningen vägde domstolen in att avtalets regler inte varit helt klargörande och att bemanningsföretaget inte hade agerat i ond tro.