Diskriminering (2009 nr 27)

Arbetstagare av serbisk härkomst hade inte provocerats att säga upp sig eller diskriminerats.

DA var av serbisk härkomst. Han var anställd hos ett bolag inom bygg- och trädgårdsbranschen. DA menade att en företrädare för bolaget, GT, under en personalfest hade uttalat sig nedsättande om hans sätt att tala svenska och om hans landsmän. DA hade sagt upp sig en dryg vecka senare.

Enligt DA skulle uppsägningen betraktas som en olaglig uppsägning vidtagen av arbetsgivaren. Uppsägningen var framprovocerad av arbetsgivaren som också hade trakasserat honom på grund av hans etniska ursprung under personalfesten.

Arbetsdomstolen fann att det enda som styrkts beträffande händelseförloppet under personalfesten var att GT hade erbjudit DA att gå en kurs i svenska för invandrare. Det var DA som först hade tagit upp frågan om han skulle behöva genomgå en sådan kurs. Han hade inte uppfattat erbjudandet som kränkande. Efter personalfesten hade GT vid två tillfällen haft samtal med DA och bett om ursäkt för vad som inträffat.

Det hade inte varit fråga om en situation där bolaget hade insett att det hade framkallat en situation som gjorde det svårt för DA att fortsätta anställningen hos bolaget. DA hade inte uppfattat erbjudandet om svenskundervisning som kränkande. Erbjudandet utgjorde därför ingen diskriminering.

Arbetstagarförbundets talan avslogs.