Ej rätt till bibehållet personligt tillägg (2009 nr 35)

Ett lokalt kollektivavtal gav inte rätt till bibehållet personligt tillägg vid byte av arbetsuppgifter.

Ett bryggeri var bundet av ett lokalt kollektivavtal för en av sina driftsenheter. I en bilaga till avtalet räknades ett antal lagerarbetare upp vilka hade rätt till ett personligt tillägg. Av avtalet följde att tillägget
kunde ändras endast om arbetstagaren godkände det och att tillägget bibehölls för lagerarbetare som återanställdes.

Tvisten gällde om tre lagerarbetare, som slutat på lagret och tillträtt lagerarbete på ett annat driftsställe respektive efter återanställning började arbeta på en annan avdelning, alltjämt hade rätt till det personliga tillägget.

Arbetsdomstolen konstaterade att det lokala kollektivavtalet hade tillkommit i samband med en omfattande driftsinskränkning och att syftet från bolagets sida var att sänka förtjänstnivån för lagerarbetarna. Lönenivån sänktes för nyanställda men de redan anställda erhöll tillägget så att deras förtjänstnivå bibehölls.

Om lagerarbetarna skulle behålla tillägget även vid annat arbete inom bolaget skulle effekten av det lokala kollektivavtalet bli att lönenivån vid lagret sänktes för nyanställda men en omplacerad eller förflyttad lagerarbetares förtjänstnivå, inklusive tillägget, skulle belasta ett annat driftsställe inom bolaget. En sådan effekt var inte förenlig med bolagets övergripande syfte att sänka lönenivån vid lagret, ett syfte som den lokala fackliga organisationen var väl införstådd med.

Förbundets talan avslogs.