Etnisk diskriminering (2009 nr 16)

Genomförd meritvärdering och statistiska uppgifter räckte inte för att göra antagligt att etnisk diskriminering förekommit vid anställning och inhyrning.

Ett detaljhandelsföretag A kontaktade ett bemanningsföretag B därför att detaljhandelsföretaget behövde hyra in tre originalare till sin grafiska avdelning. AH, med ursprung från Bosnien, sökte en av tjänsterna men fick ingen anställning hos B.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, menade att A, eller i andra hand B, gjort sig skyldig till etnisk diskriminering genom att inte hyra in respektive anställa AH. Enligt DO var AH den mest kvalificerade för arbetet.

Arbetsdomstolen fann, efter en jämförelse av kriterierna utbildning, yrkes- och arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet mellan de tre som fick anställning hos B för uthyrning till A och AH, att denne inte varit bättre meriterad för det aktuella arbetet än de övriga tre. DO hade alltså inte med utgångspunkt enbart i meritvärderingen gjort antagligt att det varit fråga om etnisk diskriminering när A valde att inte hyra in och B valde att inte anställa AH.

DO hade som ytterligare skäl åberopat statistiska uppgifter om den etniska sammansättningen av personalen hos A. Enligt DO visade statistiken att personer med svensk etnisk bakgrund klart dominerade i personalgruppen. Enligt AD var dock statistiken högst osäker, varför det inte av den kunde dras några som helst slutsatser om det förekommit etnisk diskriminering i samband med den
aktuella rekryteringen. Inte heller den omständigheten att alla tre som hyrdes in hade svenskt ursprung tillät några sådana slutsatser.

DO hade inte gjort antagligt att det förekommit diskriminering. Det fanns mot denna bakgrund ingen anledning för domstolen att ta ställning till om det fanns rättsliga förutsättningar i övrigt att hålla A respektive B ansvarigt för diskriminering.

DO:s talan avslogs.