Föräldraledighetslagen (2009 nr 15)

FöräldraledighetslagenUnderlåtenhet att betala in pensionspremier under föräldraledighet stred inte mot föräldraledighetslagen.

MH var anställd som säljare hos ett företag som sålde bl a medicinska instrument. Bolaget tillämpade en policy som innebar att bolaget vid sjukskrivning betalade en löneutfyllnad till den anställde och att bolaget varje månad betalade in pensionspremier för de anställda.

MH blev gravid under hösten 2006. Hon uppbar havandeskapspenning men fick ingen löneutfyllnad från bolaget som sjukskrivna fick. F d JämO (numera Diskrimineringsombudsmannen, DO) menade att detta utgjorde ett brott mot den då gällande jämställdhetslagen.

När MH fött barn upphörde bolaget att betala in premie till hennes tjänstepensionsförsäkring. JämO menade att detta innebar ett brott mot missgynnandeförbudet i 16 § föräldraledighetslagen.

Diskriminering på grund av kön?
Arbetsdomstolen konstaterade att MH i och för sig missgynnats därför att bolaget inte betalade löneutfyllnad under den tid hon fick havandeskapspenning. Emellertid fann domstolen att hon inte var i en jämförbar situation med den som var sjukskriven. Rätt till havandeskapspenning förutsätter inte en absolut nedsättning av arbetsoförmågan, och det hade inte ålegat bolaget att göra en  självständig bedömning av om MH borde ha varit sjukskriven istället.

Slutsatsen var att MH inte var diskriminerad på grund av kön därför att bolaget inte betalade löneutfyllnad till henne när hon fick havandeskapspenning.

Missgynnande enligt föräldraledighetslagen?
Det var ostridigt att MH var missgynnad och att det fanns ett samband mellan hennes föräldraledighet och det förhållandet att pensionspremier inte betalades in. Frågan var därför om underlåtenheten att betala in pensionspremier var en nödvändig följd av ledigheten.

Domstolen konstaterade att premier till en pensionsförsäkring är en form av lön. Det var en nödvändig följd av ledigheten att MH inte bara gick miste om den direkta lönen utan även löneförmåner i form av pensionspremier. Ett annat synsätt skulle gynna henne på ett orättvist sätt i förhållande till någon annan som är ledig och därför inte fick lön eller fick pensionspremier inbetalda.

Bolaget bröt således inte mot missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen.

DO:s ( f d JämO) talan avslogs.