Förhandlingsfråga (2009 nr 32)

Tillsättandet av en löneingenjör var inte en förhandlingsfråga.

Ett byggbolag med 250 yrkesarbetare anställde en löneingenjör, HN, utan att dessförinnan ha begärt förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen med arbetstagarförbundet. Tvisten gällde om bolaget borde ha gjort det.

Bolaget hade två avdelningar, Bygg och Anläggning, vilka var underställda regionchefen. Inom varje avdelning fanns en avdelningschef, arbetschefer och platschefer. Regionchefen hade också en stab i vilken ingick bl a personalchefen. Löneingenjören var organisatoriskt placerad under personalchefen.

I frågan om HN hade haft en chefsposition konstaterade Arbetsdomstolen att han inte hade haft någon underställd personal. Utredningen visade vidare att han inte haft rätt att utöva, eller faktiskt utövat, någon arbetsledande funktion. Han hade haft en osjälvständig roll vid lokala förhandlingar och endast kunnat fatta beslut inom de ramar som han hade fått av bolagets ansvariga chefer. Det förhållandet att de fackliga motparterna hade uppfattat att han hade möjligheter att påverka arbetssituationen för yrkesarbetarna på ett sådant sätt som är förknippat med en chefsposition förändrade inte denna bedömning.

HN hade, utan att vara chef, haft en viss möjlighet att agera självständigt i sitt arbete och därmed påverka situationen för yrkesarbetarna, exempelvis genom bemanningsplanering. Hans arbete var dock inte av sådan betydelse för yrkesarbetarnas arbetssituation att bolaget haft skyldighet att begära förhandling.

Arbetstagarförbundets talan avslogs.