Förslagsersättning (2009 nr 26)

Arbetstagare hade inte rätt till ytterligare förslagsersättning.

Vid ett verkstadsföretag fanns ett lokalt kollektivavtal om förslagsersättning. Enligt detta avtal utgavs ersättning i tre nivåer.

Två arbetstagare lämnade in ett förslag som innebar att tiden för produktionsstopp i samband med byte av komponentrullar minskade genom användande av extra riggade magasin. De fick ersättning enligt nivå ett och två enligt det lokala kollektivavtalet men nekades ersättning enligt nivå tre.

Tvist uppkom bl a om huruvida arbetstagarna hade rätt till ytterligare ersättning.

Arbetsdomstolen fann att användandet av extra magasin inte innebar att någonting nytt infördes i och med de båda arbetstagarnas förslag. Bolaget hade tidigare använt sig av extra magasin. Arbetstagarna hade därmed inte rätt till ytterligare ersättning.

Verkstadsklubbens talan avslogs.