Kollektivavtal innebar förlorade semesterdagar (2009 nr 25)

Kollektivavtal innebar att bussförare som bytte arbetsgivare och avtalsområde förlorade semesterdagar.

I bussbranschavtalet fanns en bestämmelse som innebar att arbetstagare som efter en upphandling trädde in i avtalet och som då hade fler semesterdagar än vad semesterlagen föreskriver skulle behålla dessa vid avtalets ikraftträdande och därefter följande entreprenörsbyten. Av en bilaga följde att arbetstagare från och med 2006 hade rätt till förkortning av arbetstiden med tre dagar per år.

Huvudregeln i bussbranschavtalet var 25 semesterdagar per år. Trafikavtalet, som var ett annat avtal för bussbranschen, angav att arbetstagare hade 30 dagars semester per år, inkluderande tre dagars arbetstidsförkortning.

I samband med en upphandling av busstrafik trädde ett antal arbetstagare in i bussbranschavtalet. De hade dessförinnan omfattats av trafikavtalet. Arbetstagarförbundet menade att bestämmelsen i bussbranschavtalet innebar att arbetstagarna hade rätt att behålla 30 dagars semester och att de därmed inte hade rätt till de tre arbetstidsförkortningsdagarna enligt bussbranschavtalet.
Det utgjorde vidare ett kollektivavtalsbrott att – som skett – utge 25 och inte 30 semesterdagar.

Arbetsdomstolen fann i och för sig att ordalydelsen i bussbranschavtalet gav ett klart stöd åt arbetstagarförbundets ståndpunkt. Eftersom bussbranschavtalet inte kunde sägas innebära att arbetsgivaren kunde undgå att utge arbetstidsförkortningsdagarna kunde fastställelseyrkandet, som var en helhet, dock inte bifallas.

När det gällde frågan om arbetsgivaren begått kollektivavtalsbrott genom att utge 25 semesterdagar konstaterade domstolen att bestämmelsen i trafikavtalet inte innebar en rätt för arbetstagarna att behålla 30 semesterdagar och därutöver erhålla tre dagars arbetstidsförkortning. Bussbranschavtalets bestämmelse om att arbetstagaren hade rätt att ”behålla dessa” kunde därför inte avse semesterdagar som inkluderar även dagar av arbetstidsförkortning. Bestämmelsen var således inte tillämplig på de aktuella arbetstagarna.

Förbundets talan avslogs.