Kollektivavtalstolkning (2009 nr 33)

Förhandlingsskyldighet förelåg inför varje provanställning.

Enligt ett kommunalt kollektivavtal skulle kommunen begära förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen innan beslut fattades om provanställning. Frågan gällde om denna bestämmelse även gällde provanställning av fyra arbetstagare som inte var medlemmar i den avtalsslutande fackliga organisationen.

Kommunen menade att någon förhandlingsskyldighet inte inträdde beträffande arbetstagare som inte var medlemmar i den avtalsslutande fackliga organisationen. Enligt kommunen krävdes, i och med hänvisningen till bestämmelsen i medbestämmandelagen, att det även var fråga om en viktigare förändring för att förhandlingsskyldigheten skulle inträda. Den fackliga organisationen bestred att avtalsbestämmelsen hade denna innebörd.

Utredningen talade för att det hade varit parternas avsikt att införa en generell förhandlingsskyldighet inför beslut om provanställning, och en sådan tolkning framstod också som rimlig mot den bakgrunden att
förhandlingsskyldigheten annars skulle vara ytterst begränsad.

Kommunen ålades att betala 40 000 kronor (av yrkade 100 000 kronor) i allmänt skadestånd för sin underlåtenhet att begära förhandling före besluten om provanställningarna.