Konkurrerande verksamhet (2009 nr 38)

F d anställd ålades att ersätta sin förre arbetsgivares förlust som denne åsamkats till följd av att den anställde startat en konkurrerande verksamhet.

HC var anställd hos ett grossistföretag inom TV-branschen, ECD. I juni 2000 ingick ECD ett avtal med ett bolag, CD, som distribuerade program digitalt via satellit. Avtalet innebar att ECD skulle distribuera CD’s produkter.

I oktober 2000 startade HC ett bolag, H. Detta bolag träffade ett avtal med CD om distribution av bolagets produkter. Avtalet var i visst avseende mer omfattande än ECD’s avtal med CD. HC sade upp sig den 19 oktober med en månads uppsägningstid. ECD såg H’s verksamhet som konkurrerande och avskedade HC den 25 oktober. ECD yrkade ekonomiskt skadestånd av HC för den förlust bolaget drabbades av till följd av H’s avtal med CD.

Arbetsdomstolen fann att HC haft en förtroendeställning i ECD. HC hade brutit mot lojalitetsplikten enligt sitt anställningsavtal genom att starta en konkurrerande verksamhet och därigenom medvetet ha agerat på ett sätt som varit ägnat att orsaka ECD skada.

Övervägande skäl talade för att CD skulle ha fortsatt sitt samarbete med ECD för den distribution som nu kom att utföras av H om HC hade arbetat under sin uppsägningstid och först därefter föreslagit ett samarbete med CD. Det förelåg således kausalitet mellan HC’s agerande och ECD’s förlust. HC var skyldig att ersätta ECD för utebliven vinst motsvarande den del av verksamheten som berövades ECD. Skadan beräknades till fyra miljoner kronor.