Lön vid uppsägning (2009 nr 20)

Ett bolag lyckades inte styrka att en verkställande direktörs rätt till uppsägningslön var villkorad av att denne stod till förfogande för arbete.

I samband med att PK lämnade sin anställning som verkställande direktör träffade han och arbetsgivaren ett skriftligt avtal enligt vilket PK var arbetsbefriad och berättigad till fyra månaders uppsägningslön.

PK erhöll inte någon uppsägningslön. Enligt bolaget berodde detta på att det samma dag som det skriftliga avtalet ingicks träffades ett muntligt avtal som innebar att uppsägningslönen villkorades av att PK stod till förfogande för de nya ägarna. Detta hade han dock inte gjort, varför det inte hade funnits någon rätt till uppsägningslön.

Arbetsdomstolen fann det inte styrkt att det träffats något muntligt avtal på det sätt bolaget gjort gällande. PK var således berättigad till uppsägningslön.

Domstolen godtog inte PK’s påstående att underlåtenheten att utbetala uppsägningslönen utgjorde en otillåten kvittning. En kvittning innebär att en arbetsgivare gör ett löneavdrag för att kvitta en motfordran som arbetsgivaren har hos arbetstagaren. Det hade inte ens påståtts att det hade funnits någon motfordran.

Bolaget ålades att betala uppsägningslön till PK. PK’s skadeståndskrav gällande otillåten kvittning ogillades.