Ofullständig ansökan (2009 nr 11)

Ofullständig ansökan innebar att en kvinnlig, utländsk arbetssökande inte befann sig i en jämförbar situation med övriga sökande.

Ett biluthyrningsföretag annonserade efter en biluthyrare/bilvårdare. SK, som ursprungligen kom från Tjeckien, sökte anställningen. Hon kallades inte till intervju och fick heller inte anställning.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) menade att SK diskriminerats på grund av kön, ålder och etnicitet eftersom bolaget inte var intresserat av att anställa en utländsk 62-årig kvinna.

Bolaget invände att SK:s ansökan var ofullständig. Hennes meriter var sämre än övriga sökandes och hon och dessa var därför inte i en jämförbar situation. Under alla förhållanden saknades det samband mellan missgynnandet och de åberopade diskrimineringsgrunderna.

Arbetsdomstolen godtog bolagets påstående att skälet till att arbetsgivaren gallrade ut SK:s ansökan var att den var ofullständig. Det var således inte en efterhandskonstruktion.

Domstolen slog fast att det var naturligt att bolaget redan vid den inledande granskningen sorterade ut SK:s ansökan som ointressant. Den saknade uppgift om hemadress och ålder, trots att dessa uppgifter efterfrågades i den ansökningsblankett som bolaget tillhandahöll. Uppgifterna var inte betydelselösa för bolaget, och avsaknaden av dem gjorde det svårare för bolaget att bilda sig en uppfattning om SK:s bakgrund.

Avsaknaden av de begärda uppgifterna var ägnad att ge intrycket att SK antingen brast i noggrannhet eller avsiktligt nonchalerade bolagets önskemål om uppgifter.

SK och övriga sökande befann sig inte i en jämförbar situation eftersom SK inte fyllt i ansökningsblanketten fullständigt.

DO:s talan avslogs.