Omplacering av en habiliteringsassistent på grund av samarbetssvårigheter godtogs (2009 nr 4)

En kommunanställd habiliteringsassistent från Gambia, DB, blev avstängd och omplacerad till dagverksamhet vid en annan enhet på grund av samarbetssvårigheter. Tvisten gällde om DB därmed blev diskriminerad på grund av sin etniska tillhörighet.

Vidare gällde målet om arbetsgivaren fullgjort sin skyldighet att ingripa mot trakasserier riktade mot DB från andra anställda, om företrädare för arbetsgivaren trakasserat DB och om omplaceringen av honom stred mot kollektivavtalet.

Arbetsdomstolen fann det inte styrkt att företrädare för kommunen trakasserat DB. Beträffande de påstådda trakasserierna från arbetskamrater fann domstolen det styrkt att en av dem, TP, kallat DB för blackey. Emellertid hade det rått en jargong mellan DB och TP. Genom att DB själv hade deltagit aktivt i denna jargong genom att kalla TP för whitey utan att ge till känna för TP att han kände sig kränkt av TP:s uppträdande, kunde det inte anses ha stått klart för TP att hans uppträdande var oönskat och därmed trakasserande.

Utredningen visade att DB inte påtalat för arbetsgivaren att han känt sig trakasserad och att arbetsgivaren inte heller på något annat sätt fått kännedom om detta förhållande. Kommunens företrädare hade därmed inte haft anledning att misstänka att DB känt sig trakasserad och hade därför inte haft någon skyldighet att närmare utreda frågan.

Beträffande omplaceringen av DB visade utredningen att det rått samarbetssvårigheter inom personalgruppen på behandlingshemmet som successivt hade trappats upp och under senare tid blivit svåra. Samarbetssvårigheterna hade i hög grad varit hänförliga till DB. Omplaceringen av honom var därför en adekvat åtgärd för att förbättra situationen på behandlingshemmet.

Det hade funnits vägande skäl enligt kollektivavtalet att såväl omplacera som att avstänga honom. Det fanns inget belägg för att någon av åtgärderna haft samband med DB:s etniska tillhörighet.

Eftersom avstängningen hade pågått längre tid än vad kollektivavtalet tillät dömdes kommunen att betala 10 000 kronor i allmänt skadestånd till DB för kollektivavtalsbrott. I övrigt avslogs DO:s talan.