Rätt att åberopa uppsägning (2009 nr 30)

Arbetsgivare hade rätt att åberopa omständigheter för uppsägning trots att lång tid förflutit efter underrättelsen om uppsägning.

ML var anställd hos Försäkringskassan. Hon underrättades i mars 2005 om uppsägning och i januari 2006 blev hon uppsagd på grund av personliga förhållanden.

ML menade att arbetsgivaren i strid mot bestämmelsen i 7 § fjärde stycket anställningsskyddslagen åberopat omständigheter som arbetsgivaren känt till mer än två månader innan underrättelsen om uppsägning lämnades. Några allvarliga problem hade inte funnits, och de var inte av fortlöpande karaktär. Under alla förhållanden hade arbetsgivaren inte haft rätt att dröja nästan ett år med att verkställa uppsägningen, särskilt som hon inte hade vistats på arbetsplatsen sedan februari 2005.

Enligt Försäkringskassan hade det varit problem med ML under 15 års tid i form av samarbetsproblem, ovilja att följa gällande regler, illojalitet och bristande omdöme. De skäl som Försäkringskassan åberopat var av fortlöpande karaktär. Uppsägningen hade kunnat ske i februari 2005 men då var inte alla möjligheter till frivillig överenskommelse uttömda.

Arbetsdomstolen fann att Försäkringskassan inte hade åberopat någon konkret händelse som hade infallit inom tvåmånadersfristen. Vissa av de omständigheter som åberopats, exempelvis samarbetsproblem, var dock av fortlöpande karaktär.

Nästa fråga var vilken betydelse det hade att det gått tio månader mellan underrättelsen och uppsägningen. Utredningen visade att det fram till oktober 2005 hade förts förlikningsförhandlingar, varpå handläggning i personalansvarsnämnden vidtagit. ML hade inte haft anledning att tro att Försäkringskassan avstått från att fullfölja uppsägningsförfarandet.

Försäkringskassan var bibehållen sin möjlighet att åberopa de omständigheter som lagts till grund för uppsägningen.