Semesterlöneberäkning (2009 nr 17)

Ändring av procent för semesterlöneberäkning skulle gälla omgående, inte först påföljande semesterår.

VVS-avtalet prolongerades i maj 2007, varvid bl a semesterreglerna ändrades. Ändringen innebar att procenttalet för beräkning av semesterlön höjdes från 12,8 till 13,1 procent. Tvisten gällde när det högre procenttalet skulle tillämpas första gången för timavlönade arbetare.

Enligt arbetsgivarparterna skulle det högre procenttalet tillämpas första gången vid semesteruttag som gjordes efter den 1 april 2008. Förbundets uppfattning var att höjningen skulle gälla även för utbetalningar av semesterlön och semesterersättning som gjordes under det första året av avtalets giltighetstid, dvs. för alla utbetalningar som gjordes efter avtalets ikraftträdande den 1 april 2007.

Arbetsdomstolen fann att arbetstagarsidans tolkning var den riktiga.