Tvist om betalning(2009 nr 14) (beslut)

Tvist om betalning enligt skuldebrev var ingen arbetstvist.

PW ansökte om betalningsföreläggande mot BB med motiveringen att denne var skyldig henne pengar enligt fyra förfallna skuldebrev. BB invände att han varit anställd av PW och att denne gjort avdrag från lönen motsvarande skulden, som således var betald.

Tingsrätten biföll PW:s talan och angav att överklagande skulle ske hos Arbetsdomstolen. Sedan BB överklagat domen till Arbetsdomstolen uppkom frågan om Arbetsdomstolen var rätt instans.

Arbetsdomstolen fann att BB:s betalningsskyldighet gentemot PW inte avsåg förhållandet mellan dem i egenskap av arbetsgivare och arbetstagare, och detta oavsett om det förelegat ett anställningsförhållande mellan parterna. Tvisten var således ingen arbetstvist.

Målet överlämnades till hovrätten.