Uppsägning (2009 nr 53)

Uppsägning på grund av alkohol- och drogmissbruk godtogs.

LP var sedan 1985 anställd hos ett verkstadsföretag med 150 anställda. Verksamheten bestod i tillverkning av metallprodukter och omfattade bl a ett smältverk. Bolaget hade kommit överens med berörda klubbar om en drogpolicy som innehöll regler om slumpvisa drogtester och om vad som skulle gälla om drog- eller alkoholpåverkan konstaterades på arbetsplatsen.

Under 2006 genomgick LP två drogtester i form av urinprov vilka gav utslag för amfetamin. Han fick vid varje tillfälle en skriftlig varning. Han genomgick behandling och underkastades under ett och ett halvt år därefter åtskilliga drogtester vilka alla visade ett negativt resultat.

Vid två tillfällen under 2008, i mars respektive april, undandrog han sig avsiktligen att lämna urinprov. Den 21 april, en knapp vecka efter det att han underrättats om förestående uppsägning på grund av drogrelaterade förhållanden, underkastades LP ett alkoholtest som visade att han hade 0,27 promille i blodet. Han blev uppsagd i slutet av april.

Tvisten gällde om uppsägningen var sakligt grundad.

Arbetsdomstolen konstaterade att bolagets verksamhet var förenad med risker. Det rådde ingen tvekan om att arbetstagarna var skyldiga att underkasta sig drogtest och att en vägran att göra detta borde kunna leda till att anställningen avbröts.

Förbundet åberopade att LP haft personliga problem som orsakade ångest och depression som kunde jämställas med sjukdom. Förbundet gjorde dock inte gällande att LP led av sjukdomen alkoholism.

Arbetsdomstolen kom fram till att LP hade en socialt utsatt situation som kunde förklara det missbruk av droger och alkohol som hade förekommit, men inte den vägran att underkasta sig drogtestning som han gjort sig skyldig till. LP:s personliga förhållanden saknade dock betydelse när man bedömde frågan om hur allvarligt hans vägran ska betraktas och det lämpliga i att han även fortsättningsvis arbetade med de riskfyllda uppgifterna vid bolagets anläggning.

Det var allvarligt att LP inte lojalt medverkade i de båda provtagningarna under 2008 och det var svårt att finna någon ursäktlig omständighet för hans vägran. Incidenten med det positiva utslaget för alkoholpåverkan den 21 april, som inträffat alldeles efter det att LP underrättats om kommande uppsägning, var allvarlig eftersom den visade att LP var beredd att utföra sitt riskfyllda arbete under akut alkoholpåverkan.

Någon omplaceringsmöjlighet hade inte funnits. Mot bakgrund av LP:s missbruk av droger och alkohol hade bolaget, i vart fall efter händelsen den 21 april, rätt att dra slutsatsen att LP inte kunde användas i den farliga verksamhet som bedrevs på arbetsplatsen. Uppsägningen var sakligt grundad.