Avsked

Avsked av truckförare ogiltigförklarades.

MA arbetade som truckförare vid ett pappersbruk. I samband med att en
pappersrulle skulle rullas över från ett bord till MA’s truck kom rullen i
rullning och klämde en arbetskamrat. Det framkom att MA hade varit inblandad i
en liknande incident någon månad tidigare utan att rapportera detta till
bolaget. Med anledning av det inträffade avskedades MA.

Arbetsdomstolen fann det inte visat att MA vid den första incidenten agerat
oaktsamt eller ens att det var MA som orsakade tillbudet. Han hade erhållit en
varning för underlåtenheten att rapportera det inträffade.

I fråga om den andra incidenten tydde utredningen på att olyckan orsakats av
att MA gjorde en missbedömning och vinklade (tiltade) gaffeln på trucken i ett
för tidigt läge. Det var dock vanligt förekommande att gaffeln tiltades, så
detta var inget nytt arbetsmoment för MA. Bolaget brukade dock av säkerhetsskäl
inte använda gaffeltruckar vid hantering av pappersrullar. Trots detta berördes
inte tiltningsmomentet närmare under den riskanalys som gjordes innan arbetet
med den aktuella ordern påbörjades. Bolagets val av förfarande innefattade
ofrånkomligen risker, särkilt vid det moment då truckens gaffel skulle tiltas.

Det var inte visat att MA gjorde sig skyldig till något grovt vårdslöst
beteende.

Avskedandet av MA ogiltigförklarades.