Arbetstvist

En tvist vari en arbetstagares arbetsgivare inte var part var ingen arbetstvist.

 UG var anställd hos ett bolag, A. I anställningsavtalet fanns en konkurrensklausul som förbjöd UG att under anställningstiden och ett år efter anställningens upphörande konkurrera med A:s verksamhet eller med ett annat bolags, B, verksamhet.

Sedan UG sagt upp sin anställning hos A yrkade B vid tingsrätten om interimistiskt förbud för UG att delta i verksamhet som konkurrerade med B:s. Tingsrätten meddelade först det interimistiska förbudet men upphävde förbudet sedan UG bestritt att det funnits förutsättningar att meddela förbudet.

B överklagade tingsrättens beslut till Arbetsdomstolen med yrkande om återförvisning till tingsrätten samt interimistiskt förbud för UG att konkurrera med B.

Arbetsdomstolen fann att tvisten inte var en arbetstvist eftersom UG:s arbetsgivare, A, inte var part i målet. Tvisten rörde således inte förhållandet mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. Domstolen överlämnade målet till hovrätten.