Uppsägning på grund av personliga skäl

Uppsägning och avstängning av sjuksköterska som vägrade samarbeta godtogs.

AJ var anställd hos ett landsting som distriktssköterska. Han avstängdes i mars 2009 och blev därefter uppsagd i april samma år på grund av långvarig oförmåga att samarbeta med kollegor och chefer och brister i bemötandet av patienter. Han hade tidigare, 2007, sagts upp av samma skäl men uppsägningen hade
återtagits. AJ’s fackförbund menade att det saknats rättsligt godtagbara skäl för dessa åtgärder.

I fråga om AJ’s förhållningssätt gentemot patienter fann Arbetsdomstolen att det inte var visat på sådana brister från hans sida att det kunde läggas honom till last som skäl för uppsägning.

När det gällde samarbetssvårigheterna konstaterade domstolen att AJ arbetat vid åtta olika vårdcentraler under en tidsperiod om nio år och att det endast var placeringarna vid två av dessa som fungerat bra. I båda dessa fall hade dock AJ arbetstränat och därför haft ett begränsat ansvarsområde.

Utredningen visade att AJ genomgående haft svårt för att anpassa sig till och följa de krav och rutiner för arbetet som uppställts vid de olika arbetsplatserna. Han hade haft egna, bestämda krav på hur verksamheten skulle skötas, varit obenägen att arbeta med övriga distriktssköterskor och att samarbeta ”över ansvarsgränserna” och hade inte tagit till sig synpunkter eller tillsägelser vare sig från arbetskollegor eller arbetsledning då han själv visste vad som var bäst.

Sammanfattningsvis var det utrett att AJ hade visat sådan ovilja eller oförmåga att samarbeta med övrig personal samt följa arbetsgivarens instruktioner som omöjligen kunde accepteras i ett anställningsförhållande.

Förbundet hade också påstått att AJ’s problem hade samband med hans sjukdomsbild, som beskrivits i termer av stressreaktion, utmattningsdepression och stresskänslighet. Oavsett om dessa besvär hade inverkat på AJ’s förmåga att hantera sitt arbete, hade landstinget genom de omplaceringar och
rehabiliteringsinsatser som hade genomförts – bl.a. femtionio psykologkontakter och fyrtioen läkarkontakter – med god marginal gjort vad som skäligen hade kunnat krävas för att försöka få AJ att återgå i arbete.

Uppsägningarna godtogs. Det hade också funnits skäl enligt kollektivavtalet  respektive  anställningsskyddslagen att avstänga honom från arbete.

Förbundets talan avslogs.