Anställningsförmåner

Tolkning av bonusavtal gav anställda i ledningsgrupp rätt till bonus.

KW och CM var anställda hos ett it-företag och ingick i bolagets ledningsgrupp. De hade ingått avtal med bolaget om två bonusprogram, dels ett program för långsiktig bonus som baserades på bolagets rörelseresultat (OEAD), dels ett program för årlig bonus som baserades på uppfyllelse av personliga mål.

Tvisten gällde om de två uppfyllde förutsättningarna för att erhålla långsiktig bonus samt om KW hade rätt till årlig bonus ett visst år. I fråga om den långsiktiga bonusen gällde oenigheten frågan hur bolagets OEAD-resultat skulle beräknas enligt bonusavtalen och därvid hur vissa kostnadsposter skulle hanteras samt vilket beräkningsunderlag som skulle ligga till grund för beräkningen. I fråga om KW’s årliga bonus gällde tvisten huruvida hon hade uppfyllt de personliga mål som hade uppsatts för henne det aktuella året.

Vid sin tolkning av bonusavtalen kom Arbetsdomstolen fram till att hänvisningen till OEAD innebar, på det sätt förbundet gjort gällande, att resultatet skulle bestämmas utan beaktande av vissa kostnadsposter såsom aktiverade utvecklingskostnader, goodwillavskrivningar, jämförelsestörande poster och kostnader för själva bonusprogrammet. Domstolen fann vidare att förbundets beräkning av rörelseresultatet var den riktiga och att KW och CM därmed hade rätt till full bonus.

När det gällde KW’s årliga bonus fann domstolen att hon uppfyllt de uppsatta personliga målen för det aktuella året och att hon följaktligen hade rätt till bonus.

Bolaget ålades att utge bonus till KW och CM.