Avsked

Avskedande av synpedagog på grund av misskötsamhet ogillades (2010 nr 11)

RA var anställd vid en synenhet i en kommunal region. Han avskedades i november 2007 och hade varit avstängd från sitt arbete dessförinnan. Som skäl angav regionen att RA upprepade gånger hotat och kränkt en kvinnlig brukare med sexuella inslag, använt arbetsgivarens datorutrustning under arbetstid för privat verksamhet, innefattande bl a porrsurfande, samt fuskat med tidsredovisningen, åsidosatt regler för journalföring och hotat en chef.

Arbetsdomstolen fann att regionen inte hade styrkt sina påståenden att RA kränkt eller hotat den kvinnliga brukaren och hotat sin chef. Vad regionen i övrigt lagt RA till last var inte av den karaktären att det kunde berättiga till ett avskedande.

Det som regionen hade åberopat kunde inte utan vidare kan läggas till grund för en uppsägning. Regionen hade inte före avskedandet erinrat RA om att hans agerande i olika hänseenden var av sådan karaktär att de enligt regionens uppfattning kunde äventyra hans anställning. RA kunde direkt kritiseras för att han använt datorn på arbetsplatsen för arbete med ett privat företag, men detta handlande hade inte varit sådant att det kunnat motivera en uppsägning utan att han getts möjlighet att rätta sig.

Avskedandet förklarades ogiltigt. RA tilldömdes allmänt skadestånd med 125 000 kronor. RA var sjukskriven fr o m november 2007 och framgent.

Förbundets yrkande om ekonomiskt skadestånd motsvarande utebliven lön under sjukskrivningstiden med avräkning för uppburen sjukpenning avslogs då det enligt domstolen saknades adekvat orsakssamband mellan regionens agerande och RA’s arbetsoförmåga.