Kollektivavtalsfrågor

Kollektivavtalstvist. Förläggning av ledig tid över veckoslut (2010 nr 16)

Ett kollektivavtal inom civilflygets område angav att kabinanställd personal hade rätt till minst tolv veckoslutsledigheter per år om minst 62 timmar sammanhängande timmar vardera veckoslut. Vidare angav avtalet att om en arbetstagare arbetade en fridag hade arbetstagaren rätt till en ny fridag samt ytterligare en fridag om 24 timmar som kompensation. Fridagar varar 24 timmar och börjar alltid kl 00.00. Avtalet innehöll också klockslag för in- och utcheckning.

Fackförbundet menade att bolaget hade lagt ut en kompensationsledig fridag före veckoslutledighet för fyra anställda på sådant sätt att veckoslutsledigheten inte omfattade minst 62 + 24 timmar. Enligt arbetsgivarsidan tillät kollektivavtalet att fridagen fick ingå i 62-timmarskvoten. Bestämmelsen om veckoslutsledighet var inte någon ledighetsregel utan en förläggningsregel som förutsatte att arbetstagaren hade ledig tid att ta i anspråk för ledigheten.

Arbetsdomstolen kom fram till att en kombinerad ledighet, dvs en veckoslutsledighet och en fridag i direkt anslutning till sådan ledighet, skulle omfatta minst 86 timmar på det sätt förbundet gjort gällande. Därutöver
fann domstolen, i enlighet med arbetsgivarsidans påstående, att vid bestämmandet av om arbetstagaren erhållit 86 timmars ledighet skulle ledig tid som föregick en fridag alternativt efterföljde en sådan dag beaktas. En
kombinerad ledighet skulle således innefatta minst 86 timmar mellan tidpunkterna för utcheckning och incheckning.

Mot denna bakgrund fann domstolen att bolaget brutit mot kollektivavtalet avseende en av de fyra anställda men inte beträffande de övriga tre. Bolaget ålades att betala 10 000 kronor i allmänt skadestånd till förbundet.