Anställnings upphörande

Ett bolags utfästelse om bidrag till utbildning gällde inte vilken utbildning som helst (2010 nr 19)

LP blev uppsagd på grund av arbetsbrist. Bolaget åtog sig i samband därmed i en skriftlig överenskommelse att betala ”bidrag för utbildning” på 50 000 kronor mot uppvisande av kvitto. LP genomgick en pinch hitter-kurs, en sorts pilotutbildning, och begärde att få bidraget utbetalt. Bolaget vägrade dock att betala ut något bidrag till henne.

LP’s fackförbund menade att bolaget brutit mot avtalet genom att inte betala det avtalade beloppet. Bolaget menade att utbildningen inte omfattades av avtalet utan att detta endast avsåg omskolning.

Arbetsdomstolen fann att överenskommelsen avsåg en utbildning som skulle öka LP’s möjligheter att få ett nytt arbete och att LP varit införstådd med detta. En pinch hitter-kurs syftar till att öka tryggheten för piloten och den anhöriga som följer med i planet och syftar till att den anhörige ska kunna landa planet vid en akut situation. Kursen, som omfattade tio timmar och som inte ledde till något certifikat, var inte en utbildning som ökade LP’s anställningsbarhet.

Bolaget hade inte gjort sig skyldigt till avtalsbrott. Förbundets skadeståndstalan avslogs.